Statybos

UAB „Geomsta“ turi teisę vadovauti tvarkomiesiems paveldosaugos darbams (antra kategorija) bei ypatingo statinio šių statinių statyboms : gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; susiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); kiti statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai.

UAB „Geomsta“ teikia atestuoto statybos vadovo paslaugas, kurias vykdo pagal STR 1. 08.02:2002 ir atlieka šias paslaugas:

  • organizuoja statybos darbus,
  • darbų vykdymo kontrolė, užtikrinant statybos darbų organizacinių, kalendorinių ir finansinių planų įvykdymą;
  • koordinuoja statinio specialiųjų statybos darbų padalinių (subrangovų) atliekamus specialiuosius darbus;
  • kontroliuoja darbų kokybės ir saugos rodiklius, medžiagų, visų rūšių energijos ir kitų gamybos priemonių efektyvų naudojimą;
  • įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, juos saugo, pildo ir perduoda Statytojui;
  • techninių klausimų derinimas su užsakovais;
  • dalyvauja užbaigiant statinio statybą, perduoda statybos užbaigimo komisijai statinio statybos dokumentus, pasirašo statinio statybos užbaigimo aktą.

Comments are closed.